*

Diaconaal platform "Aandacht helpt"

 
 

Aandacht Helpt staat open voor iedereen in Hilversum die zich wil inzetten voor vluchtelingen, zodat zij hier een menswaardig bestaan kunnen opbouwen. Aandacht Helpt is een diaconaal platform in oprichting, opgezet door leden van verschillende Hilversumse kerken en geloofsgemeenschappen die hun christelijk geloof concreet willen vormgeven door het bieden van gastvrije aandacht.

Elke crisis biedt kansen…
Sinds 12 oktober zijn op Crailo de eerste honderd vluchtelingen ondergebracht voor nog onbekende duur. Hoe onzeker hun bestaan hier vooralsnog ook is, hun verblijf biedt hen enig perspectief op een nieuwe toekomst.
Tegelijkertijd biedt deze crisis kansen aan alle inwoners in Hilversum die zich het lot van deze vluchtelingen aantrekken. De persoonlijke ontmoeting – het contact van mens tot mens en het delen van ervaringen – kan verrijkend zijn en leiden tot nieuwe inzichten. Het beroep dat de vluchtelingen op ons doen, vraagt immers om een hernieuwde plaatsbepaling. Waar staan we voor? Waar gaan we voor? En vanuit welke waarden willen we (samen) leven?
Allemaal vragen, waar ook de kerken niet omheen kunnen. Hoe kunnen we als geïnspireerde mensen ons christelijk geloof heel praktisch vormgeven? En hoe kunnen we te midden van de toenemende onverdraagzaamheid en onverschilligheid een tegenbeweging vormen?
Zo bezien biedt deze crisis dus ook voor de Hilversumse kerken kansen. Niet alleen om over de verschillende kerkmuren heen onderling samen te werken vanuit een gedeelde christelijke inspiratie. Maar ook om op lokaal niveau meer zichtbaar te worden als betrouwbare en betrokken maatschappelijke partner met een grote organisatiekracht. Aandacht Helpt biedt hiervoor het platform. WV.

Breed opgezet diaconaal platform
In “Aandacht Helpt” participeren alle kerken die zijn aangesloten bij de Hilversumse Raad van Kerken: de Protestantse Gemeente Hilversum (PGH) met meerdere wijkgemeentes; de Rooms Katholieke Kerk met meerdere parochies; de Oud Katholieke kerk; de vrijzinnige gemeenschap de Kapel; de Evangelisch Lutherse gemeente; en de lokale afdeling van het Leger des Heils. Verder doen de gemeenten mee die zijn aangesloten bij De Verbinding, en de Vrije Evangelische Gemeente (VEG), Thousands Hills, Zout & Licht en het Apostolisch Genootschap.
Afgevaardigden van deze kerken hebben begin 2015 het Diaconaal Beraad Hilversum i.o. opgezet naar aanleiding van de verandering in de zorg. Jan Willem Meinsma, voorzitter van de Raad van Kerken, is ad interim voorzitter van dit beraad in oprichting. Tijdens de tweede bijeenkomst van het Diaconaal Beraad in september bij het Apostolisch Genootschap is besloten om ook samen het vraagstuk van de vluchtelingen ter hand te nemen.  Sindsdien is er een zeer diverse ad hoc groep actief om dit verder in de steigers te zetten. “Aandacht Helpt” is op dit moment de actienaam. Er is momenteel een klein team actief in de dagelijkse coördinatie en afhandeling van de vele mails met vraag en aanbod en allerlei waardevolle suggesties.  Bij het verder opbouwen wordt actief gebruik gemaakt van adviezen gebaseerd op eerdere ervaringen. Vanuit de kerken komen die onder andere van Jacob Westland (VEG), Dik Verboom (PGH), Wim Vlooswijk (RKK), Mattijs Troost (1000Hills) en Derk Schuldink (De Verbinding).
Op de achtergrond wordt een netwerk organisatie opgezet zonder veel overhead. Het kan zijn dat er ter zijner tijd een naam wordt gehanteerd die nog preciezer weergeeft wat we doen. Nu is het echter al een unieke combinatie van mensen en kerken die naastenliefde in de praktijk willen brengen!

‘Hartverwarmend om te zien hoe snel dit platform groeit’
Wanneer doet het er toe dat je je geïnspireerd weet door Jezus? Voor sommige mensen is dat geen vraag, maar een dagelijkse realiteit. Voor anderen is dit zoeken. Hoe dan ook, vanuit de kerken zijn we al jaren actief voor naasten - dichtbij in ons grote dorp Hilversum en verder weg.  Zichtbare en onzichtbare voorbeelden te over. Alleen vaak langs elkaar heen. Nu doen de vluchtelingen op Crailo een beroep op wat we samen kunnen doen zonder de onderlinge verschillen te benadrukken. Het is hartverwarmend en ontroerend om te zien hoe Aandacht Helpt zoekend is ontstaan en snel groeit. De centrale gedachte die we delen is dat aandacht van mens tot mens onontbeerlijk is als de ‘nood aan de man is’. Daarna kunnen andere zaken volgen. Ondertussen hebben vele vrijwilligers op Crailo hun eerste ervaring opgedaan. Aandacht Helpt wil ook een platform zijn voor mensen uit Hilversum die al jaren wachten op een woning of werk en zich daardoor zorgen maken over de recente toestroom van vluchtelingen. Ook voor hen is aandacht onontbeerlijk.

Het centrale concept: ‘gastvrije aandacht’
In de vluchtelingen-toestroom kiezen we als handvat voor ons handelen voor liefdevolle en gastvrije aandacht. Dat is een royaal begrip. En zo is het ook  bedoeld. Royaal, om een aantal redenen. Allereerst omdat we als kerken geloven in de liefdevolle aandacht van God, die naar ons heeft omgezien. En in Jezus zien we hoe dat liefdevolle omzien naar mensen concreet uitwerkt. Dat vormt ons en leert ons (als het goed is!) bescheidenheid over onszelf en ruimhartigheid naar de ander. En die ander, dat is bijvoorbeeld de vluchteling, de ‘vreemdeling in onze poorten’. Maar bij die ander gaat het even zo goed om de mensen die moeite hebben met alles wat er nu gebeurt. Met het begrip ‘gastvrije aandacht’ proberen we dus royaal te zijn. Door oprecht en geduldig te luisteren naar wat de ander beweegt, door te vragen wat de ander bedoelt en beweegt, en nadrukkelijk te kijken wat de kwaliteiten en mogelijkheden van de ander zijn. Dat vormt onze blik: zo horen, zien en voelen we hoe we voor elkaar, voor Hilversum en de wereld iets goeds kunnen betekenen. 

Succesvolle aftrap
De afgelopen weken bleek wat de kerken in huis hebben om snel vrijwilligers te mobiliseren.
Zowel in De Morgenster als in de Pniëlkerk kwamen op 6 en 14 oktober meer dan honderd mensen bij elkaar, afkomstig uit alle Hilversumse geloofsgemeenschappen. Daarnaast waren er ook mensen bij zonder kerkelijke binding, die zich graag willen inzetten voor de vluchtelingen. Tijdens de avonden werden zij bijgepraat over het verloop van de vluchtelingencrisis, de recente ontwikkelingen op Crailo, het concept ‘Gastvrije aandacht’ en de mogelijkheden om als vrijwilliger actief te worden in de vluchtelingenopvang.
 

 
joomla template