*

Jezuieten lanceren nieuwe gebedwebsite

De website 'Gewijde Ruimte' van jezuïeten biedt elke dag een meditatie aan, op basis van de evangelielezing van de dag. De bezoeker krijgt concrete suggesties voor het gebed en begeleidt de bezoeker door de verschillende etappes van de stille meditatie.


Ik neem even rust om weer te weten dat God aanwezig is, hier en nu. Al wat me omringt, de lucht die ik inadem, mijn lichaam, heel mijn wezen, alles is vervuld van zijn aanwezigheid. (Gebed van maandag 21 maart)

Lees meer:

Lintjesregen

Daags voor Koninginnedag 2011 kregen enkele parochianen -die zich verdienstelijk hebben gemaakt met hun inzet voor kerk en samenleving - uit onze KAN-parochies de Koninklijke onderscheiding Lid in de Orde van Oranje-Nassau uitgereikt.
Het was vaak hilarisch te horen met wat voor reden de gedecoreerden naar het gemeentehuis waren gelokt, waarvoor soms andere afspraken geannuleerd of verzet moesten worden. De gedecoreerden zijn:

  • Dhr. Bert Dorlandt.
  • Dhr. Eimert Koot.
  • Mevr. Ton Terlien-Adolfs.
  • Dhr. Timo Veenman sr.
  • Dhr. Willem Vermeulen.
  • Mevr. Willy Wenneker-Duikersloot.


De KAN-parochies feliciteert hen van harte met deze Koninklijke onderscheiding die zij met hun tomeloze inzet hebben verdiend ten voordele en furore van onze parochie gemeenschap.


Ryan Keetelaar, pastor

Wisseling van de wacht

Woensdag 2 juni hebben de pastores en de vice-voorzitters van de parochiebesturen in de regio Hilversum van het bisdom de mededeling gekregen dat pastoor G. Bruggink per 1 juli 2010 de H. Vitus/Willibrord-parochie en de regio Hilversum gaat verlaten.De Bisschop heeft pastoor Bruggink met ingang van dezelfde datum tijdelijk benoemd als waarnemend rector van het diocesaan heiligdom Onze Lieve Vrouwe ter Nood in Heiloo.

In het weekend van 3, 4 juli zal er gelegenheid zijn om afscheid te nemen van pastoor Bruggink. Pastoor Jules Dresmé, mogen we per 1 juli welkom heten in de regio en als pastoor van de parochie H. Vitus/Willibrord. Pastoor Dresmé is tevens benoemd tot regio-pastoor en als administrator van alle parochies binnen onze regio.

Pastoor Dresmé is geboren in 1953 en priester gewijd op 24 mei 1997. Pastoor Dresmé is vanaf 2004 pastoor geweest van de parochie St. Eloy in Beverwijk en Wijk aan zee.

Op een nog nader te bepalen datum zullen we als KAN –Emmaus en Paulus-parochies, kennismaken met pastoor Dresmé.

Doopvieringen in de 3 Kanparochies

Het sacrament van het doopsel wordt toegediend door diaken R. Keetelaar.

Er zijn volgens rooster zondagen vastgesteld, waarop u uw kindje kan laten dopen. Hiervoor dient u zich minimaal een maand van te voren aan te melden bij het parochiesecretariaat. Het kan voorkomen, dat er meerdere aanmeldingen zijn voor één datum. Dan zal er een viering met meerdere families tegelijk plaatsvinden, tot een maximum van drie dopelingen.

De doopvieringen vinden aansluitend op de zondagsvieringen plaats, om ongeveer 11.30 uur.

Er is gelegenheid om uw kind (eren) te laten dopen in

  • de Antonius van Paduakerk te Kortenhoef op de zondagen: 14 maart, 18 april, 16 mei, 6 juni en 4 juli.
  • de O.L.V. Hemelvaartkerk te Nederhorst den Berg op de zondagen: 7 maart, 11 april, 2 mei, 30 mei en 11 juli.
  • of de Sint Martinuskerk te Ankeveen op de zondagen: 7 maart, 11 april, 2 mei, 30 mei en 11 juli.

Voor opgave en/of inlichtingen kunt u zich wenden tot het parochie-secretariaat

Paulusparochie naar Bisdom Haarlem Amsterdam

MEDEDELING AAN DE PAROCHIANEN TE DOEN TIJDENS DE KERSTVIERINGEN IN DE PAROCHIE TE LOOSDRECHT EN DE ANDERE PAROCHIES IN DE REGIO HILVERSUM

Aan de parochianen van;

- de H. Paulus parochie te Loosdrecht;
- de Emmausparochie te Hilversum;
- de parochie H.Antonius van Padua te Kortenhoef;
- de parochie Sint Martinus te Ankeveen;
- de parochie O.L. Vrouw Hemelvaart te Nederhorst den Berg;
- de parochie H. Vitus en H. Willibrord te Hilversum;
- de parochie H. Hart - H. Joseph te Hilversum;
- de parochie O.L. Vrouw - Verrijzenis te Hilversum.

Utrecht / Haarlem, 21 december 2010

Geachte parochianen,

Broeders en zusters in Jezus Christus onze Heer, In goed overleg met pastoor Dresmé en de betrokken parochiebesturen hebben de aartsbisschop van Utrecht en de bisschop van Haarlem-Amsterdam op 11 augustus 2010 gezamenlijk aan de Congregatie voor de Bisschoppen te Rome een met redenen omkleed verzoek voorgelegd om toe te stemmen in een grenswijziging van het Aartsbisdom Utrecht en het Bisdom Haarlem-Amsterdam in die zin, dat de H. Paulus parochie te Loosdrecht overgaat van het Aartsbisdom Utrecht naar het Bisdom Haarlem-Amsterdam.

Lees meer:

joomla template