*

Wisseling van de wacht

Woensdag 2 juni hebben de pastores en de vice-voorzitters van de parochiebesturen in de regio Hilversum van het bisdom de mededeling gekregen dat pastoor G. Bruggink per 1 juli 2010 de H. Vitus/Willibrord-parochie en de regio Hilversum gaat verlaten.De Bisschop heeft pastoor Bruggink met ingang van dezelfde datum tijdelijk benoemd als waarnemend rector van het diocesaan heiligdom Onze Lieve Vrouwe ter Nood in Heiloo.

In het weekend van 3, 4 juli zal er gelegenheid zijn om afscheid te nemen van pastoor Bruggink. Pastoor Jules Dresmé, mogen we per 1 juli welkom heten in de regio en als pastoor van de parochie H. Vitus/Willibrord. Pastoor Dresmé is tevens benoemd tot regio-pastoor en als administrator van alle parochies binnen onze regio.

Pastoor Dresmé is geboren in 1953 en priester gewijd op 24 mei 1997. Pastoor Dresmé is vanaf 2004 pastoor geweest van de parochie St. Eloy in Beverwijk en Wijk aan zee.

Op een nog nader te bepalen datum zullen we als KAN –Emmaus en Paulus-parochies, kennismaken met pastoor Dresmé.

Doopvieringen in de 3 Kanparochies

Het sacrament van het doopsel wordt toegediend door diaken R. Keetelaar.

Er zijn volgens rooster zondagen vastgesteld, waarop u uw kindje kan laten dopen. Hiervoor dient u zich minimaal een maand van te voren aan te melden bij het parochiesecretariaat. Het kan voorkomen, dat er meerdere aanmeldingen zijn voor één datum. Dan zal er een viering met meerdere families tegelijk plaatsvinden, tot een maximum van drie dopelingen.

De doopvieringen vinden aansluitend op de zondagsvieringen plaats, om ongeveer 11.30 uur.

Er is gelegenheid om uw kind (eren) te laten dopen in

  • de Antonius van Paduakerk te Kortenhoef op de zondagen: 14 maart, 18 april, 16 mei, 6 juni en 4 juli.
  • de O.L.V. Hemelvaartkerk te Nederhorst den Berg op de zondagen: 7 maart, 11 april, 2 mei, 30 mei en 11 juli.
  • of de Sint Martinuskerk te Ankeveen op de zondagen: 7 maart, 11 april, 2 mei, 30 mei en 11 juli.

Voor opgave en/of inlichtingen kunt u zich wenden tot het parochie-secretariaat

Paulusparochie naar Bisdom Haarlem Amsterdam

MEDEDELING AAN DE PAROCHIANEN TE DOEN TIJDENS DE KERSTVIERINGEN IN DE PAROCHIE TE LOOSDRECHT EN DE ANDERE PAROCHIES IN DE REGIO HILVERSUM

Aan de parochianen van;

- de H. Paulus parochie te Loosdrecht;
- de Emmausparochie te Hilversum;
- de parochie H.Antonius van Padua te Kortenhoef;
- de parochie Sint Martinus te Ankeveen;
- de parochie O.L. Vrouw Hemelvaart te Nederhorst den Berg;
- de parochie H. Vitus en H. Willibrord te Hilversum;
- de parochie H. Hart - H. Joseph te Hilversum;
- de parochie O.L. Vrouw - Verrijzenis te Hilversum.

Utrecht / Haarlem, 21 december 2010

Geachte parochianen,

Broeders en zusters in Jezus Christus onze Heer, In goed overleg met pastoor Dresmé en de betrokken parochiebesturen hebben de aartsbisschop van Utrecht en de bisschop van Haarlem-Amsterdam op 11 augustus 2010 gezamenlijk aan de Congregatie voor de Bisschoppen te Rome een met redenen omkleed verzoek voorgelegd om toe te stemmen in een grenswijziging van het Aartsbisdom Utrecht en het Bisdom Haarlem-Amsterdam in die zin, dat de H. Paulus parochie te Loosdrecht overgaat van het Aartsbisdom Utrecht naar het Bisdom Haarlem-Amsterdam.

Lees meer:

joomla template