Donderdagavond 10 oktober hebben de gezamenlijke kerken van Wijdemeren (de diaconieën van de diverse protestantse gemeenten en de P.C.I ‘s) vergaderd over een kerstactie voor de minima.
Ook in 2019 houden de gezamenlijke kerken van Wijdemeren een kerstactie voor de minima. De organisatie dit jaar is in handen van de diaconie van de protestantse gemeente Nederhorst den Berg.
In 2004 is gestart met deze actie. In de jaren 2004 t/m 2008 werd aan de daarvoor in aanmerking komende mensen een kerstpakket verstrekt.


Door de bescherming van de privacy is in de jaren daarna gekozen voor het verstrekken van een cadeaupas met een waarde van € 20. Men kan sinds 2015 kiezen uit een AH-, HEMA- of JUMBO-cadeaupas. In 2018 zijn 272 cadeaupassen verstrekt. Uit de gegevens van de gemeente is de verwachting, dat er via de gemeente zo’n 300 adressen worden aangeschreven en er meer mensen zullen reageren om voor een cadeaupas in aanmerking te komen. De verwachting is dan ook, dat de kosten in 2019 hoger zullen uitvallen. In 2018 bedroegen de totale kosten van de kerstactie € 5.848. Dit is in verband met onze andere uitgaven een moeilijk geval. Door de lage rente zijn de inkomsten laag en nu hoopt het PCI-bestuur door collectes en giften zijn inkomsten te verhogen. Want het vermogen moet intact blijven om uit de inkomsten het werk te kunnen doen.

In de Allerzielenviering op 3 november zal er in Nederhorst den Berg een 2e collecte zijn voor de P.C.I. en in de parochiefeestviering op 10 november zal er in Ankeveen een 2e collecte zijn voor de P.C.I. Tevens worden dan weer de bekende “M” koeken verkocht, waarvan de netto-opbrengst ook is bestemd voor de P.C.I. De Rooms Katholieke Kerk in Nederland is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Tot de Rooms Katholieke Kerk in Nederland behoren onder andere bisdommen, parochies, PCI-en andere katholieke instellingen.

Fiscale voordelen
Wie aan een ANBI een gift doet, mag het bedrag van de gift aftrekken van de inkomstenbelasting. Een ANBI die giften, legaten of erfenissen ontvangt, is vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Deze fiscale voordelen zijn, in tijden waarin de financiën van veel parochies en PCI-en onder druk staan, van groot belang. Wilt u de kerstactie financieel ondersteunen, dan kunt u een gift overmaken op onze bankrekening:
NL 86 RABO 0328 2487 38 t.n.v. PCI voor de KAN-parochies te Nederhorst den Berg, onder vermelding van “kerstactie”.

Namens het PCI bestuur,
Frans Hamers, voorzitter.