Het doopsel

De geboorte van een kind is een groot wonder. Een geschenk van God. Als ouder wil je je kind alle goeds meegeven. Datgene, wat voor jou dierbaar is, opdat je kind daaruit kan kiezen voor het eigen leven. Daartoe behoort ook datgene, waar je in gelooft. Als ouder kun je dan kiezen om je kind te laten opgroeien in de Geest van Jezus en het te laten delen in onze gemeenschap van geloof.
In onze KAN parochies parochie kan uw kind in iedere geloofsgemeenschap het Doopsel ontvangen. De doopvieringen (vaak meerdere kinderen tegelijk) en tijden zijn te vinden in het parochieblad en op de website en zijn op de zondagmiddag na de viering.
U kunt zich hiervoor opgeven bij uw parochiesecretariaat.

U kunt uw kind bij een van onze parochies laten dopen. Mail het Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. waarna wij contact opnemen om verdere afspraken te maken of u kunt bellen met het secretariaat.

Vooraf aan de doop van uw kind wordt u als ouders verwacht op een voorbereidingsavond. Want we hopen, dat de keus voor de Doop een bewuste keus is. Samen (met andere doopouders) staan we op deze avond stil bij wat kerk en geloof voor uw kind en daarmee ook voor U kan gaan betekenen.
Want het zal duidelijk zijn, de Doop is slechts een begin.
Ook ontvangt u op deze avonden informatie over de doop zelf en materiaal voor het maken van een doopboekje.

Neem hiervoor contact op met het secretariaat.

Uw kind kan direct vanaf de geboorte gedoopt worden. De meeste ouders wachten hiermee totdat het kind enkele weken tot maanden oud is. Is uw kind ouder dan enkele jaren dan zal ook hij of zij betrokken worden bij de voorbereiding van de doop.

Ja dat kan. We gaan er dan van uit dat u wilt toetreden tot de Rooms Katholieke kerk. In voorbereiding hierop zal de pastor met u een traject doorlopen om deze stap te kunnen en willen nemen.
Daarna zult u over het algemeen in een aparte viering gedoopt worden.

Ja, de viering wordt bekend gemaakt binnen de parochie. Het kan voorkomen dat een aantal parochianen aanwezig is.

Er zijn weinig beperkingen bij het kiezen van een peter en een meter: ze moeten minimaal 16 jaar zijn en katholiek gedoopt. Het is noodzakelijk iemand te vragen die betrokken is bij het geloof en het kind ook wil ondersteunen in zijn geloofsweg. Overigens hoef je geen peter én meter nemen, één peter of meter volstaat.

De meter en de peter zijn meer dan slechts getuigen van de doop. Ze vertegenwoordigen de kerkgemeenschap. Ze zullen ook aanwezig zijn bij de grote stappen die het kind in zijn geloof zal zetten: eerste communie, vormsel, enzovoort.

Moeten ze gedoopt zijn?
Minstens één van de twee wel, aangezien je maar één peter of meter nodig hebt. Als één van beide niet gedoopt is, mag die het register niet tekenen, maar wel peter of meter genoemd worden. Christenen die gescheiden zijn en hertrouwd en die gelovig zijn, mogen ook peter en meter zijn.

Moeten zij de voorbereiding ook volgen?
Neen, zij zijn daar niet toe verplicht. Zij zijn uiteraard wel van harte welkom. Misschien is het voor hen ook een mooie kans om hun geloof te herontdekken.

Hoeveel meters en peters mogen er zijn?
Zoals gezegd is één peter of meter voldoende. Indien je goede redenen hebt om meerdere mensen te vragen, overleg dat dan met de pastor van de parochie.

Mag wel maar in principe krijgt u deze van de parochie.

Dit hangt er van af of zich nog meer kinderen op het gewenste tijdstip hebben aangemeld. Zo ja dan worden er meerdere kinderen (2à3) in dezelfde doopviering gedoopt.

Dat kan, u kunt dan in overleg met het secretariaat de dag en tijd van de doopviering vaststellen. Let er op dat de voorganger bevoegd moet zijn tot het dopen in de door u gewenste kerk.

Indien u dit wenst dient u dit zelf te regelen. De parochie heeft geen kinderkoor.

In overleg met eventuele andere ouders van dopelingen die in dezelfde viering gedoopt worden en met de betreffende koster is dit mogelijk. Neem hiervoor contact op met het secretariaat.

Ja dat mag. Let er wel op dat dit discreet gebeurt en de viering niet verstoort. Het prettigst is als er maar één fotograaf/filmer is.

Tijdens het voorbereidende gesprek met de pastor kunt u hierover afspraken maken. Zijn er in dezelfde viering andere dopelingen dan maakt u het boekje in overleg met hen.

Aan de toediening van dit sacrament zijn, zoals u begrijpt, kosten verbonden. Dit zijn kosten als gevolg van het gebruik van de liturgische ruimte, kosten voor de voorbereiding van de viering en de doopkaars. Het is gebruikelijk dat de betrokkenen hiervoor een vrijwillige bijdrage betalen. 
Zie tarieven kerkdiensten voor een richtlijn.

Mail naar het Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. U krijgt het antwoord en wij kunnen de vragenlijst aanvullen.

De eucharistie

Vanaf het begin komen christenen elke zondagmorgen samen om God te danken (Eucharistie betekent 'dankzegging'). Het Joodse volk, waaruit Jezus is voortgekomen, viert Sabbat, een dag van feestelijk danken voor Gods goede schepping omdat dit volk zich geroepen weet om Gods medewerker te zijn om Zijn aarde tot een goede voltooiing te brengen.

Christenen vieren de dag des Heren op zondag, de dag van Christus& verrijzenis uit de doden. Ter nagedachtenis van Hem breken wij nog steeds het brood en delen we de beker als teken van verbondenheid, als uitdrukking van onze bereidheid om te leven zoals Hij. Het Woord dat Hij spreekt, het Brood en de Beker vormen heilige tekenen van Zijn aanwezigheid onder ons.

Ook in de KAN parochies vieren wij graag de Eucharistie, als er geen priester beschikbaar is voor de Eucharistie, houden wij een Woord en Communieviering.

Ja dat kan. Als u niet (meer) in staat bent om zelf naar de kerk te komen neem dan contact op met het secretariaat.

Mail naar het Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. U krijgt het antwoord en wij kunnen de vragenlijst aanvullen.

De Eerste Heilige Communie

Het woord 'Communie' is afgeleid van het Latijnse woord 'Communio', dat 'Gemeenschap' betekent. Het verwijst naar het laatste Avondmaal dat Jezus met zijn leerlingen hield. Zoals de leerlingen toen een gemeenschap vormden, zo komen katholieken wekelijks als gemeenschap bij elkaar om brood en wijn te delen en om leven, dood en verrijzenis van Jezus te gedenken. De priester gaat de gemeenschap voor in de viering van de eucharistie. 'Eucharistie' betekent letterlijk 'dankzegging.' In het eucharistisch gebed, met daarin de woorden die Jezus uitsprak bij het laatste avondmaal, worden de gaven van brood en wijn omgevormd tot Lichaam en Bloed van de Verrezen Heer. Door deel te nemen aan de eucharistie, worden gelovigen uitgenodigd in hun dagelijks leven te delen wat men ontvangt: de liefde van Christus.

De eerste communie is de eerste volledige deelname aan de eucharistie. Als zodanig is de eerste communie, na het doopsel en het vormsel, de voltooiing van de christelijke initiatie. Oorspronkelijk vormen deze drie stappen van de christelijke initiatie ook één ritueel, zoals je nu nog kunt zien in het ritueel van het doopsel van volwassenen. In de huidige katholieke kerk zijn deze drie stappen uit elkaar gehaald.

Ja dat kan. en voorwaarde is dat uw kind gedoopt is. Is uw kind niet gedoopt dan kan dit voorafgaande aan de Eerste Heilige Communie.
De Eerste Heilige Communieviering vind eenmaal per jaar plaats. Ter voorbereiding volgen de kinderen een project. U meldt uw kind hiervoor bij voorkeur voor 1 november aan. Dit kan telefonisch of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. bij het secretariaat.

Het is goed als u en uw kind een band hebben met de parochie. U en uw kind zijn dus bij voorkeur parochiaan. In overleg kan hier echter van afgeweken worden. Neem hiervoor ruim tevoren contact op met het secretariaat.

De Eerste Heilige Communie vraagt de nodige voorbereiding voor kinderen en ook ouders, want het is tegelijk een volgende stap in de gelovige opvoeding van het kind. De ouders worden na aanmelding van hun kind uitgenodigd voor een tweetal avonden in november en maart waarin zij uitleg krijgen over het sacrament en het traject van de voorbereiding op de Eerste Heilige communie van hun kind.

De datum wordt elk jaar in juli vastgesteld voor het dan komende jaar. De definitieve datum wordt vervolgens in het najaar in het KAN-nieuws vermeld. Wilt u de datum eerder weten, neem dan contact op met het secretariaat.

De meeste kinderen krijgen via het parochiesecretariaat en de katholieke basisscholen in groep 4 een uitnodiging. Zo niet, dan kunt u uw kind ook aanmelden via het plaatselijke parochiesecretariaat.

Er is geen rol voor de school. Eenmaal per jaar komt de pastor in groep vier van de school op bezoek om over de Eerste Heilige Communie te vertellen en de kinderen uit te nodigen.

Een kind moet goed kunnen lezen. Richtlijn is vanaf groep 4. Het heeft de voorkeur als uw kind in een groep met bekenden (veelal klasgenoten) zijn of haar Eerste Heilige Communie voorbereidt.

Hiervoor is een ander voorbereidingstraject als voor jonge kinderen. Neem contact op met het secretariaat om hier meer over te horen. Veelal vindt de Eerste Heilige Communie voor volwassenen plaats in combinatie met hun doop. Zie aldaar.

Ja, de uitreiking van de Eerste Heilige Communie vindt plaats tijdens een reguliere zondagsviering.

De ouders overleggen dit samen en in overleg met de voorbereidingsgroep tijdens de voorbereiding.

Dit wordt besproken tijdens de voorbereiding. Veelal wordt hier een aparte fotograaf voor gevraagd.

Ja dat kan. Ieder jaar zoeken wij een aantal ouders die deze voorbereiding op zich willen nemen. Uw aanmelding daarvoor is van harte welkom.

De begeleiders bereiden de viering samen met de pastor voor. De samenstelling van het boekje maakt hier onderdeel van uit.

De kosten hangen af van de wijze van voorbereiden. Aan het project (werkmap) en aan enkele excursies zijn kosten verbonden. De kerk rekent geen kosten. Hou rekening met een bedrag tussen de 25 en 50 euro.

Mail naar het Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. U krijgt het antwoord en wij kunnen de vragenlijst aanvullen.

Het vormsel

Het Vormsel is de derde en laatste stap in de toetreding tot de katholieke Kerk. In de parochies van de regio Hilversum wordt ervoor gekozen om jongeren in de leeftijd van ongeveer 13 jaar  in de gelegenheid te stellen het Vormsel te ontvangen. Natuurlijk is er dan nog geen sprake van een volwassen keus. Ook dit Sacrament is dan veeleer een beginpunt dan een eindpunt.

In het Sacrament van het Vormsel mag de jongere de kracht van Gods Geest ontvangen om uit te groeien tot een volwassen gelovige, levend vanuit en in de Geest van Jezus. Het Vormsel wordt toegediend door de bisschop zelf of door de hulpbisschop. In de regio Hilversum vieren we het sacrament van het vormsel regionaal. In deze belangrijke overgangsleeftijd is het tegelijk weer een mijlpaal in de gelovige opvoeding van deze jongere. Daarom geschiedt ook hier de voorbereiding in samenwerking tussen parochiële werkgroep en ouders.

Ja dat kan. Het vormsel is regionaal geregeld. 

Naast de pastorale begeleiding door jongerenwerker Maurice Lagemaat en de pastores van onze regio, is er een begeleidersgroep met vertegenwoordiging vanuit de diverse parochies.

·         KAN Parochies: Moniek van ’t Klooster / Willeke Veens – van der Wal

·         Emmausparochie: Martin Eijsbouts

·         Sint Vitus – Stella v.d Schaar

·         Heilig Hart / OLV-Verrijzenisparochies: Els Brouwer

U kunt ons altijd aanspreken! Ook zijn wij bereikbaar via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Als uw kind behoort tot de rooms katholieke regio Hilversum dan kan dit. Neem hiertoe contact op met het secretariaat.

Het vormsel vraagt de nodige voorbereiding voor kinderen en ook ouders, want het is tegelijk een volgende stap in de gelovige opvoeding van het kind. De ouders worden na aanmelding van hun kind uitgenodigd voor een tweetal avonden in november en maart waarin zij uitleg krijgen over het sacrament en het traject van de voorbereiding op het vormsel van hun kind.

De datum wordt elk jaar in juli vastgesteld voor het dan komende jaar. De definitieve datum wordt vervolgens in het najaar in het KAN-nieuws vermeld. Wilt u de datum eerder weten, neem dan contact op met het secretariaat.

Er is geen rol voor de school.

Uw kind dient in de eerste klas van de middelbare school te zitten of ouder te zijn.

Hiervoor is een ander voorbereidingstraject als voor jongeren. Neem contact op met het secretariaat om hier meer over te horen.

Ja, het vormsel vindt plaats in een aparte gebedsviering in een van de kerken in de regio.

De aankleding van de kerk wordt door de jongeren in samenwerking met de begeleidingsgroep en de kerk waar de viering plaatsvind geregeld.

De begeleidingsgroep regelt een eigen fotograaf.

De kosten hangen af van de wijze van voorbereiden. Aan het project (werkmap) en aan enkele excursies zijn kosten verbonden. De kerk rekent geen kosten. Hou rekening met een bedrag tussen de 25 en 50 euro.

Ja dat kan. Ieder jaar zoeken wij ouders die de begeleidingsgroep komen versterken. Uw aanmelding daarvoor is van harte welkom.

Mail naar het Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. U krijgt het antwoord en wij kunnen de vragenlijst aanvullen.

Boete en vergeving

Vaak zijn er momenten in ons leven dat we weet hebben van ons tekort schieten; soms hebben we berouw van wat we fout deden tegenover God en medemensen. De kerk kent het sacrament van de biecht, waarin we onze fouten erkennen in een persoonlijk gesprek met een priester. We spreken uit dat we berouw hebben en dat we bereid zijn het goed te maken, waarna de priester de absolutie, de vergeving, uitspreekt. Voor de biecht kunt u een persoonlijke afspraak maken met een priester. We kennen ook andere vormen van bidden om vergeving. Naast de wekelijkse schuldbelijdenis waarmee onze vieringen beginnen, zijn er voor de grote feesten van Kerst en Pasen in onze kerken bezinningsvieringen, waarin we ons geweten onderzoeken en bidden om verzoening.

Voor de privé biecht kan rechtstreeks contact opgenomen worden met regiopastoor (zie voor nadere informatie de website van de Vitusparochie)

Mail naar het Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. U krijgt het antwoord en wij kunnen de vragenlijst aanvullen.

De ziekenzalving en ziekenzegening

Het Sacrament van het Oliesel kan een bijzonder moment zijn om bij ziekte of ouderdom ons leven toe te vertrouwen aan God en Hem te bidden om Zijn nabijheid en kracht. Het is jammer, dat mensen, zoals vroeger veelal de praktijk was, hiermee wachten tot de stervensfase aanbreekt of wanneer het niet meer kan.

Daarom wordt in de KAN parochies regelmatig de gelegenheid geboden om samen met anderen in de Eucharistie te midden van de gemeenschap van geloof dit Sacrament te ontvangen. U leest hierover in het parochieblad en u kunt zich hiervoor opgeven bij het plaatselijk parochiesecretariaat.

Toch kan het ook zinvol en bijzonder zijn, om wanneer de stervensfase zich aandient eventueel samen met dierbaren de verbondenheid met elkaar en met God te vieren. Mede door verminderde priesterlijke beschikbaarheid kan dit vaak niet middels de Ziekenzalving, maar ook middels de ziekenzegen.Dit is geen sacrament maar een ritueel dat bij de ziekenzalving aansluit. Het is voor mensen in bovengenoemde situatie en voor hun familieleden een weg om met de pijn, het verdriet en de zorgen om te gaan en ruimte te maken voor de dankbaarheid en vreugde die er ook is. Diakens en pastoraal werk(st)ers mogen voorgaan in de ziekenzegening.

Iedereen die daar behoefte aan heeft kan de ziekenzalving of ziekenzegening ontvangen.

Indien u hier behoefte aan heeft is dit mogelijk. Het heeft de voorkeur als u de zalving of zegening bewust kunt meemaken. Wacht dus niet te lang mede gezien de beschikbaarheid van priesters. Eenmaal per jaar is er een gemeenschappelijke ziekenzegening. Deze vindt afwisselend in Kortenhoef en Nederhorst den Berg plaats. Als u hiervoor in aanmerking komt krijgt u een uitnodiging van de parochie.

U belt naar de regiopastoor. De telefoonnummers vindt u hier.

In onze parochie is een werkgroep bezoeken actief. De leden van deze groep bezoeken regelmatig mensen in de parochie die ziek zijn, zich eenzaam voelen, kortom er prijs op stellen dat er aandacht aan hen besteed wordt.

Wanneer u hier prijs op stelt neemt u contact op met uw parochiesecretariaat.

Mail naar het Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. U krijgt het antwoord en wij kunnen de vragenlijst aanvullen.

Het huwelijk

De liefde tussen 2 mensen, die ervoor kiezen om samen tot elkaars geluk in het leven verder te gaan, wordt vaak ervaren als een wonder, een Godsgeschenk. Het is een weerspiegeling van Gods liefde tot en relatie met de mens.In dankbaarheid kiezen mensen dan ook om dit geluk te vieren en te bekrachtigen in het kerkelijk huwelijk te midden van de geloofsgemeenschap. Het ervaren van het wonder roept ook op tot verantwoordelijkheid voor deze liefdesrelatie. Het is dus ook belangrijk, dat de keus voor een kerkelijk huwelijk een bewuste keus is.

In principe kan dit. U dient minimaal voor de wet getrouwd te zijn. Daarnaast zijn er nog andere voorwaarden. Neem voor verdere informatie contact op met het secretariaat.

Als men besluit dit sacrament te willen vieren moet men ruim van te voren (een paar maanden) contact opnemen met uw het parochiesecretariaat. Ter voorbereiding vinden er enkele gesprekken plaats met de pastor. In overleg wordt de huwelijksviering voorbereid die een persoonlijk karakter kan dragen.

Dit wordt besproken bij de voorbereidende gesprekken. Zie: hoe verloopt de voorbereiding.

De invulling van de viering overlegt de pastor met het bruidspaar. Het boekje zal hierop aansluiten.

Dit kan in overleg met het secretariaat en na toestemming van de (regio) pastoor.

Ja, zij wordt aangekondigd in de kerk en het kerkblad.

Het bruidspaar kan in overleg met de koster zelf voor de versiering van de kerk zorgen

Ja, het bruidspaar kan dit zelf regelen. Het heeft de voorkeur dit te beperken tot een fotograaf en/of filmer.

Alleen de Antoniusparochie te Kortenhoef heeft een parochiezaal. U kunt hiervoor contact opnemen met het secretariaat.

Mail naar het Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. U krijgt het antwoord en wij kunnen de vragenlijst aanvullen.

Het priesterschap

Als je geroepen wordt om diaken of priester te worden en gehoor geeft aan die roeping, kies je ervoor om je leven in dienst te stellen van Jezus Christus. Je treedt daarmee in het voetspoor van de twaalf apostelen: de leerlingen die het dichtst bij Jezus stonden.
Hij heeft zijn apostelen uitgezonden om na zijn dood het Evangelie, die goede boodschap, overal te gaan verkondigen.
Al sinds de apostelen vindt de wijding plaats door handoplegging en gebed. De bisschop legt zijn hand op het hoofd van de man die gewijd wordt en spreekt daarbij een speciaal gebed uit. Op dat moment ontvangt de wijdeling de gave van de heilige Geest om hem te steunen op deze weg, waarvoor hij gekozen heeft.

Voor meer informatie kun je altijd terecht bij de pastores van het team of op de website www.roeping.nu

In de katholieke kerk spelen de verschillende ambten een belangrijke rol: zij zijn een sacrament, een teken van Gods zorg voor de mensen. Vroeger waren bijna alle werkers in de kerk priester, tegenwoordig kennen we een veelvoud van bedienaren in de kerk: naast de priester kennen we de diaken, ook een gewijde ambtsdrager, en de pastorale werk(st)er, een theologisch en pastoraal geschoolde functionaris die door de bisschop benoemd is en een groot aantal taken in de parochie op zich neemt. De bevoegdheden wat betreft de sacramentenbediening zijn verschillend. Alleen de priester gaat voor in de eucharistie en bedient ziekenzalving en biecht; priesters èn diakens assisteren bij het huwelijk; bij afwezigheid van een priester wordt een viering van woord en Communie gehouden.

Wij willen als pastoresteam in collegialiteit samenwerken, in respect voor ieders eigen verantwoordelijkheden.
Ook willen we benadrukken dat iedere gelovige deelt in het algemene priesterschap; onze zorg voor de kerk willen wij delen met alle parochianen

Mail naar het Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. U krijgt het antwoord en wij kunnen de vragenlijst aanvullen.

credits  / cookie gebruik