Nieuws


Beste parochianen uit de KAN-parochies,

De afgelopen anderhalve week was voor velen en ook voor het pastoresteam een tijd van rennen en nog harder rennen. Mijn voorwoord dat in het komende KAN-nieuws verschijnt, kan grotendeels als achterhaald worden beschouwd.

Ik wil u met deze brief kort op de hoogte brengen van alle ontwikkelingen binnen onze regio in deze tijd van coronacrisis. Als pastoresteam hebben we elkaar vaak telefonisch- en ook voor het eerst via een videoconference gesproken. We hebben het gehad over de maatregelen die moesten worden genomen, op welke momenten de kerken misschien open kunnen om even een kaarsje aan te steken, te bidden, om verbonden te blijven met het kerkgebouw waar we zo van houden.

U vindt die maatregelen op de website- en de facebookpagina van de KAN-parochies. Ze zijn ingrijpend. Niet alleen zijn bijvoorbeeld de secretariaten gesloten, maar ook de weekendvieringen vinden geen doorgang. Wel kunnen veel niet toegankelijke doordeweekse vieringen via parochiewebsites, facebookpagina’s van de parochie en de kerkomroep worden gevolgd. Daarnaast zijn verregaande maatregelen getroffen in het geval van een uitvaart. Inmiddels hebben de bisschoppen van de Nederlandse Kerkprovincie vandaag gemeld dat ook de vieringen in de Goede Week en met Pasen niet zullen gaan plaatsvinden. We houden u op de hoogte om samen, op afstand via de eerder genoemde kanalen, toch te vieren. We blijven samen Kerk.

Ons geloof en ons verstand kunnen in deze tijd soms botsen, maar horen wel bij elkaar. We willen ons geloof vieren, maar dat kan de komende tijd niet op de manier die we willen. Gelukkig zegt het verstand dat de maatregelen die worden genomen goed zijn om de verspreiding van het coronavirus te controleren. We hebben vertrouwen in de deskundigen en we zijn dankbaar voor al diegenen die onze kerken, zovele vrijwilligers, en onze samenleving draaiende houden, het zorgpersoneel, het winkelpersoneel, de reinigingsdiensten, de wetenschappers die werken aan een vaccin en allen die hier niet zijn genoemd. We zijn ze dankbaar en het is goed om te bidden om kracht voor al die mensen die zich de benen onder het lijf vandaan rennen in deze crisistijd, maar in het bijzonder ook voor allen die ziek zijn geworden door het coronavirus, vechten voor hun leven en door dit virus zijn overleden.

Het doet mij evenwel in het bijzonder verdriet om niet samen met u te vieren, u niet te spreken na de vieringen of tijdens huisbezoeken. Om verspreiding van het coronavirus te minimaliseren zijn huisbezoeken, tevens door de bezoekersgroep, drastisch beperkt. Als pastoresteam zoeken we naar mogelijkheden om u wel te bereiken door u bijvoorbeeld te bellen. We doen ons uiterste best en weet u verzekerd van ons gebed.

Samen willen we parochiegemeenschap blijven, we zoeken naar andere wegen, en deze situatie vraagt om wijsheid en creativiteit. Mocht u mij telefonisch willen spreken, dan is het verzoek om op het antwoordapparaat van het secretariaat uw naam en telefoonnummer achter te laten met de melding om een telefoontje van diaken Wim Balk. Ik krijg de gegevens dan, niet direct, door van het secretariaat en zal u dan, dat kan even duren, bellen.

Bijna tot slot wil ik u vragen om de dagelijkse noveen te bidden, zoals gevraagd door Monseigneur Hendriks. De tekst vindt u hier.
Voor nu wens ik u, namens alle pastores van de regio, vrede, alle goeds en Gods zegen. De Heer is met ons.

KAN-parochies, 18 maart 2020
Diaken Wim Balk

Hoogeerwaarde heren, beste dekens,
 
De situatie rond de verspreiding van het Corona-virus raakt ons allen en ook het kerkelijk leven. Van harte wens ik U sterkte in deze tijd, nu aan de ene kant veel vieringen en bijeenkomsten uitvallen, aan de andere kant er juist een pastorale situatie is waarin we mensen bijzonder nabij willen zijn ook al is fysiek sociaal contact nu soms moeilijker (daarin volgen we de richtlijnen van de overheid).
 
Initiatieven
In deze situatie is het belangrijk dat we daarvoor initiatieven bedenken. In ieder geval is het goed de kerken naar mogelijkheid vaker open te stellen zodat mensen er binnen kunnen gaan om te bidden en een kaarsje op te steken. Niet alleen het bestormen van de supermarkt voor het aardse voedsel is belangrijk! Ook wijs ik erop dat de vieringen door de week (in kleinere groepen) door kunnen gaan en eventueel geïntensiveerd kunnen worden. De KRO heeft het initiatief genomen dat mensen met elkaar telefonisch in contact worden gebracht. Daarvoor kunt U de website van KRO/NCRV raadplegen. Het kan iets zijn om mensen op die mogelijkheid te wijzen. In voorbereiding bij de KRO is een gebedsdag met een pastoraal woord van elke bisschop, volgende zondag na de TV-Mis (die gewoon doorgaat, zij het zonder gelovigen in de banken). Op de website van het bisdom Haarlem-Amsterdam en mijn eigen website www.arsacal.nl wordt regelmatig nieuwe informatie gedeeld. Op mijn website is inmiddels ook een antwoord te vinden met de kerkelijke FAQ’s rond uitvaarten., bedieningen, dopen e.d.
 
Noveen
Vanochtend is op die websites een noveen gepubliceerd tot Onze Lieve Vrouw ter Nood, die maandag ook aan de parochies per mail wordt toegestuurd. De teksten zijn al vorm gegeven en kunnen lokaal worden geprint om ze voor het noveengebed te gebruiken, dat op maandag 16 maart begint en de dag voor Maria Boodschap (Aankondiging van de Heer) afsluit. Graag Uw medewerking om daaraan door zoveel mogelijk mensen te laten participeren.
 
Dank aan Dekens
Ik waardeer Uw inzet om in deze situatie de priesters, diakens, pastoraal werkers en catechisten zo goed mogelijk nabij te zijn vanuit Uw rol als Pastor Pastorum, van hen te horen hoe het met hen en de parochie-gemeenschap gaat en eventueel initiatieven in Uw dekenaat te coördineren die inspelen op de situatie die door deze Corona-crisis is veroorzaakt, de pastoors uit te nodigen om mee te denken over een goede aanpak enz.. Ik begrijp dat het altijd naar vermogen is en niet ieder in zijn realiteit dezelfde mogelijkheden heeft, maar het verheugt me dat dit door U wordt opgepakt.
 
Als er situaties zijn of mensen die vanuit bisschop en/of bisdom bijzondere aandacht behoeven, laat het dan graag weten!
 
Met hartelijke groet en U nogmaals veel sterkte toewensend in deze tijden! Wees verzekerd van mijn gebed en Mis opgedragen voor de intenties die met de Corona-crisis verbonden zijn en de intenties van U allen!
 

15 maart 2020
+Jan Hendriks

Nu er de komende weken minder vieringen zijn in onze kerken en u wellicht niet bij één van die vieringen aanwezig kunt zijn, willen we u toch de mogelijkheid geven om een intentie door te geven. Dat kan via https://gebedsintentie.com/
Schrijft u er even bij in welke parochie u de intentie gelezen wilt hebben en op welke datum.

Antonius: 18 maart 2020 of 25 maart 2020.
Martinus: 24 maart 2020.
O.L.V. Hemelvaart: 27 maart 2020.

U kunt natuurlijk ook bellen (!) naar één van de secretariaten:
Antonius (di. en do. tussen 09:30 en 10:30): 035 656 1285;
Martinus (do. tussen 09:30 en 10:30): 035 656 1252;
O.L.V. Hemelvaart: (do. tussen 09:30 en 10:30): 0294 251 315.

U kunt tevens aangeven dat de intentie wordt gelezen tijdens één van de Eucharistievieringen in de Sint Vituskerk (maandag tot en met vrijdag om 09:30 en om 19:00).

Bij voorbaat dank voor uw stipendium in deze tijd (richtlijn is €7,- per intentie):
Antonius: NL28 RABO 0328 2928 50;
Martinus: NL31 RABO 0328 2726 20;
O.L.V. Hemelvaart: NL19 RABO 0388 2775 21;
Vitus: NL59 INGB 0000 1941 22.

Kom niet naar de kerk of de pastorie wanneer u zich verkouden voelt en/of keelpijn hebt en/of hoest en/of koorts hebt of het idee al hebt dat u zich niet zo goed voelt als anders!!!

In december startte in China een uitbraak van een coronavirus, dat mensen ziek kan maken. De meeste patiënten met dit virus hebben koorts en luchtwegklachten. Wereldwijd worden er maatregelen genomen om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan.
Op 27 februari is het virus voor het eerst in Nederland bij een persoon vastgesteld.

De belangrijkste maatregelen die volgens het RIVM genomen kunnen worden om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, zijn:

  • Regelmatig handen wassen
  • In de binnenkant van de elleboog hoesten en niesen
  • Papieren zakdoekjes gebruiken

Nu het virus ook in Nederland is vastgesteld laten de Nederlandse bisschoppen weten dat met ingang van de zondagsviering van 1 maart het volgende van kracht is in de Nederlandse Kerkprovincie, zolang het virus nog niet onder controle is:

  • tijdens vieringen in parochies en instellingen is het ontvangen van de communie op de tong niet mogelijk;
  • De communie kan alleen op de hand worden ontvangen en dient alleen door de celebrant uitgereikt te worden;
  • De kelkcommunie is voorbehouden aan de celebrant;
  • Kerkgangers geven elkaar bij de vredeswens niet de hand;
  • Er wordt geen gebruik gemaakt van wijwater bij binnenkomst en verlaten van de kerk.

De bisschoppen vragen de gelovigen om te bidden voor alle mensen die wereldwijd slachtoffer zijn van het virus en voor allen die patiënten met hun zorg en deskundigheid begeleiden.
Bisschoppen in het buitenland, waar eerder sprake was van het coronavirus, hebben eveneens maatregelen afgekondigd, hetzij als bisschoppenconferentie hetzij als bisdom. Zie hiervoor rkliturgie.nl (https://rkliturgie.nl/nieuwsberichten/liturgische-maatregelen-tegen-verspreiding-coronavirus)

Elk jaar heeft het Carnaval in Turfendonk een thema. Dit jaar is het Carnavalsthema in Kortenhoef: ‘Arm en Rijk’. Op zondag 23 februari 2020 om 11.11 uur is er een Carnavalsmis in de H. Antonius van Paduakerk aan de Kerklaan te Kortenhoef. Deze viering zal worden voorgegaan door pastoor Jules Dresmé en diaken Wim Balk. Jeugdband Madjet en  Kinderkoor Toontje Hoger zullen de viering musicaal omlijsten. In deze viering zal er aandacht besteed worden aan het thema van dit carnavalsseizoen.

Daarom is het idee opgevat om iets doen voor mensen die het minder hebben en hebben wij gekozen om de Voedselbank te steunen. Graag willen wij de mensen die naar deze viering komen vragen om houdbare (voedsel)producten mee te nemen die de Voedselbank kan gebruiken om pakketten samen te stellen. De producten zullen tijdens de viering worden ingezameld en later aan de Voedselbank worden overgedragen.

De Voedselbank is heel blij met de volgende producten: mie, macaroni, spaghetti, koffie, thee, rijst, siroop, meel, droge koekjes, muesli, ontbijtgranen, cornflakes, broodbeleg zoals pindakaas en hagelslag. Ook kan men producten gebruiken zoals wasmiddelen, schoonmaakmiddelen of artikelen voor persoonlijke verzorging (tandpasta, shampoo, enz.). Alle producten moeten minimaal nog één week houdbaar zijn.
Wij hopen dat velen van u onze actie zullen steunen.

Heel veel dank!
CV De Turftrappers