Nieuws

Den Haag - Vastenactie ondersteunt projecten in ontwikkelingslanden.
Door de maatregelen rondom het coronavirus zijn veel campagneactiviteiten gestopt, o.a. in parochies, en loopt Vastenactie veel donaties mis. Minder donaties betekent minder hulp. Vastenactie roept op alsnog te geven!

Minder donaties, minder hulp
Vastenactie ondersteunt kleinschalige projecten in ontwikkelingslanden die zijn gericht op een waardig bestaan voor iedereen. Door de projecten zijn mensen in staat zelf op te staan uit armoede.

Normaal gesproken collecteren de RK kerken in de vastentijd (40 dagen voor Pasen) voor ontwikkelingsprojecten tijdens vieringen. Het is een tijd waarin mensen gul geven voor een ander. Door de maatregelen rondom het coronavirus zijn er geen kerkdiensten en sponsoracties. Vastenactie loopt daardoor veel giften mis.

Vastenactie wil ervoor zorgen dat mensen in ontwikkelingslanden hiervan niet de dupe worden en dat projecten doorgaan. Dat onze harten uit blijven gaan naar de ander, dichtbij en veraf, ondanks onze huidige grote en kleine problemen.

Daarom: maak een gift over voor de Vastenactieprojecten; online via website www.vastenactie.nl of naar bankrekeningnummer NL21 INGB 0000 0058 50, t.n.v. Vastenactie.

Dit jaar ligt de focus van Vastenactie op beroepsonderwijs en ondernemerschap: Werken aan je toekomst. Bekijk op de website (https://www.vastenactie.nl/) waarom het steunen van deze projecten zo belangrijk is.

R.K. REGIO HILVERSUM – UPDATE 25 MAART 2020

UPDATE BETREFFENDE MAATREGELEN MET BETREKKING TOT HET INDAMMEN VAN HET CORONA-VIRUS

Maandagavond, 23 maart 2020, heeft de Rijksoverheid de maatregelen aangescherpt om de verspreiding van het coronavirus in te dammen. Vooralsnog gelden alle maatregelen nu tot en met 1 juni 2020.

Welke de maatregelen zijn van de Nederlandse Kerkprovincie is te lezen op www.rkkerk.nl

Voor de R.K. Regio Hilversum betekent dit het volgende:

 • alle weekendvieringen zijn komen te vervallen;
 • er zal op een aantal plaatsten, op de tijdstippen waarop normaliter vieringen in het weekend plaatsvinden en op andere tijdstippen, gelegenheid worden geboden tot kort persoonlijk gebed en het aansteken van een kaarsje; zie daarvoor het rooster tot en met 30 april 2020;
 • er zullen gedurende weekdagen enkele vieringen zijn die sinds 17 maart 2020 niet meer toegankelijk zijn; de vieringen zullen op verschillende manieren worden uitgezonden; zie daarvoor het rooster tot en met 30 april 2020;
 • alle uitvaartvieringen zullen vieringen van bezinning en gebed zijn (van maximaal 20 minuten) zonder koor, zonder samenzang (ook geen CD etc.) en zonder toespraken; voorbereidende gesprekken zullen telefonisch plaatsvinden of via social media (bv. een liveverbinding via Whatsapp); deze vieringen kunnen nu nog bijgewoond worden door maximaal 30 personen; tevens zal de uitvaartverzorger en/of de koster van een ieder eisen om minimaal 1½ meter afstand van elkaar te houden;
 • koorrepetities zijn niet toegestaan;
 • de secretariaten zijn gesloten en alleen telefonisch en per mail bereikbaar;
 • er wordt op geen enkel moment koffie, thee of iets anders aangeboden aan elkaar of aan wie dan ook binnen de kerkgebouwen;
 • alle catechese-activiteiten zijn geannuleerd en vergaderingen zijn niet toegestaan;
 • niet urgente huisbezoeken met of zonder uitreiking van de H. Communie zijn geannuleerd en huisbezoek door vrijwilligers is niet toegestaan;
 • parochianen die zich verkouden voelen en/of keelpijn hebben en/of hoesten en/of koorts hebben mogen niet naar de kerk en/of pastorie komen;
 • houd afstand van elkaar (minimaal 1½ meter) en geef elkaar geen hand;
 • was de handen regelmatig en goed volgens de instructies van het RIVM;
 • houd u zich aan de richtlijnen van de Rijksoverheid, het RIVM en de Kerk.

Het zijn verregaande maatregelen die nodig zijn en als parochies hebben ook wij een grote verantwoordelijkheid om de verspreiding van het coronavirus te beteugelen.

#staysafe #anderhalvemeter

Pastoor Dresmé, pastor Kaak, diaken Simileer, diaken Balk – Hilversum, 25 maart 2020

 

De stille omgang van 21 op 22 maart gaat niet door.

Het concert van Jean-Pierre Gabriël van 19 april  gaat niet door.

Secretariaat KAN parochies


Beste parochianen uit de KAN-parochies,

De afgelopen anderhalve week was voor velen en ook voor het pastoresteam een tijd van rennen en nog harder rennen. Mijn voorwoord dat in het komende KAN-nieuws verschijnt, kan grotendeels als achterhaald worden beschouwd.

Ik wil u met deze brief kort op de hoogte brengen van alle ontwikkelingen binnen onze regio in deze tijd van coronacrisis. Als pastoresteam hebben we elkaar vaak telefonisch- en ook voor het eerst via een videoconference gesproken. We hebben het gehad over de maatregelen die moesten worden genomen, op welke momenten de kerken misschien open kunnen om even een kaarsje aan te steken, te bidden, om verbonden te blijven met het kerkgebouw waar we zo van houden.

U vindt die maatregelen op de website- en de facebookpagina van de KAN-parochies. Ze zijn ingrijpend. Niet alleen zijn bijvoorbeeld de secretariaten gesloten, maar ook de weekendvieringen vinden geen doorgang. Wel kunnen veel niet toegankelijke doordeweekse vieringen via parochiewebsites, facebookpagina’s van de parochie en de kerkomroep worden gevolgd. Daarnaast zijn verregaande maatregelen getroffen in het geval van een uitvaart. Inmiddels hebben de bisschoppen van de Nederlandse Kerkprovincie vandaag gemeld dat ook de vieringen in de Goede Week en met Pasen niet zullen gaan plaatsvinden. We houden u op de hoogte om samen, op afstand via de eerder genoemde kanalen, toch te vieren. We blijven samen Kerk.

Ons geloof en ons verstand kunnen in deze tijd soms botsen, maar horen wel bij elkaar. We willen ons geloof vieren, maar dat kan de komende tijd niet op de manier die we willen. Gelukkig zegt het verstand dat de maatregelen die worden genomen goed zijn om de verspreiding van het coronavirus te controleren. We hebben vertrouwen in de deskundigen en we zijn dankbaar voor al diegenen die onze kerken, zovele vrijwilligers, en onze samenleving draaiende houden, het zorgpersoneel, het winkelpersoneel, de reinigingsdiensten, de wetenschappers die werken aan een vaccin en allen die hier niet zijn genoemd. We zijn ze dankbaar en het is goed om te bidden om kracht voor al die mensen die zich de benen onder het lijf vandaan rennen in deze crisistijd, maar in het bijzonder ook voor allen die ziek zijn geworden door het coronavirus, vechten voor hun leven en door dit virus zijn overleden.

Het doet mij evenwel in het bijzonder verdriet om niet samen met u te vieren, u niet te spreken na de vieringen of tijdens huisbezoeken. Om verspreiding van het coronavirus te minimaliseren zijn huisbezoeken, tevens door de bezoekersgroep, drastisch beperkt. Als pastoresteam zoeken we naar mogelijkheden om u wel te bereiken door u bijvoorbeeld te bellen. We doen ons uiterste best en weet u verzekerd van ons gebed.

Samen willen we parochiegemeenschap blijven, we zoeken naar andere wegen, en deze situatie vraagt om wijsheid en creativiteit. Mocht u mij telefonisch willen spreken, dan is het verzoek om op het antwoordapparaat van het secretariaat uw naam en telefoonnummer achter te laten met de melding om een telefoontje van diaken Wim Balk. Ik krijg de gegevens dan, niet direct, door van het secretariaat en zal u dan, dat kan even duren, bellen.

Bijna tot slot wil ik u vragen om de dagelijkse noveen te bidden, zoals gevraagd door Monseigneur Hendriks. De tekst vindt u hier.
Voor nu wens ik u, namens alle pastores van de regio, vrede, alle goeds en Gods zegen. De Heer is met ons.

KAN-parochies, 18 maart 2020
Diaken Wim Balk

Hoogeerwaarde heren, beste dekens,
 
De situatie rond de verspreiding van het Corona-virus raakt ons allen en ook het kerkelijk leven. Van harte wens ik U sterkte in deze tijd, nu aan de ene kant veel vieringen en bijeenkomsten uitvallen, aan de andere kant er juist een pastorale situatie is waarin we mensen bijzonder nabij willen zijn ook al is fysiek sociaal contact nu soms moeilijker (daarin volgen we de richtlijnen van de overheid).
 
Initiatieven
In deze situatie is het belangrijk dat we daarvoor initiatieven bedenken. In ieder geval is het goed de kerken naar mogelijkheid vaker open te stellen zodat mensen er binnen kunnen gaan om te bidden en een kaarsje op te steken. Niet alleen het bestormen van de supermarkt voor het aardse voedsel is belangrijk! Ook wijs ik erop dat de vieringen door de week (in kleinere groepen) door kunnen gaan en eventueel geïntensiveerd kunnen worden. De KRO heeft het initiatief genomen dat mensen met elkaar telefonisch in contact worden gebracht. Daarvoor kunt U de website van KRO/NCRV raadplegen. Het kan iets zijn om mensen op die mogelijkheid te wijzen. In voorbereiding bij de KRO is een gebedsdag met een pastoraal woord van elke bisschop, volgende zondag na de TV-Mis (die gewoon doorgaat, zij het zonder gelovigen in de banken). Op de website van het bisdom Haarlem-Amsterdam en mijn eigen website www.arsacal.nl wordt regelmatig nieuwe informatie gedeeld. Op mijn website is inmiddels ook een antwoord te vinden met de kerkelijke FAQ’s rond uitvaarten., bedieningen, dopen e.d.
 
Noveen
Vanochtend is op die websites een noveen gepubliceerd tot Onze Lieve Vrouw ter Nood, die maandag ook aan de parochies per mail wordt toegestuurd. De teksten zijn al vorm gegeven en kunnen lokaal worden geprint om ze voor het noveengebed te gebruiken, dat op maandag 16 maart begint en de dag voor Maria Boodschap (Aankondiging van de Heer) afsluit. Graag Uw medewerking om daaraan door zoveel mogelijk mensen te laten participeren.
 
Dank aan Dekens
Ik waardeer Uw inzet om in deze situatie de priesters, diakens, pastoraal werkers en catechisten zo goed mogelijk nabij te zijn vanuit Uw rol als Pastor Pastorum, van hen te horen hoe het met hen en de parochie-gemeenschap gaat en eventueel initiatieven in Uw dekenaat te coördineren die inspelen op de situatie die door deze Corona-crisis is veroorzaakt, de pastoors uit te nodigen om mee te denken over een goede aanpak enz.. Ik begrijp dat het altijd naar vermogen is en niet ieder in zijn realiteit dezelfde mogelijkheden heeft, maar het verheugt me dat dit door U wordt opgepakt.
 
Als er situaties zijn of mensen die vanuit bisschop en/of bisdom bijzondere aandacht behoeven, laat het dan graag weten!
 
Met hartelijke groet en U nogmaals veel sterkte toewensend in deze tijden! Wees verzekerd van mijn gebed en Mis opgedragen voor de intenties die met de Corona-crisis verbonden zijn en de intenties van U allen!
 

15 maart 2020
+Jan Hendriks